ثبت نام آنلاین

مراحل ثبت نام آموزشگاه نالج

قوانین آموزشی

اطلاعات اولیه

انتخاب مسیر

؟

پرداخت

نتیجه

قوانین آموزشگاه

برای یادگیری زبان می خواهید از کجا شروع کنید؟

چگونه در تعیین سطح شرکت می کنید؟

مرحله انتخاب ترم:


کلاس کد دوره مدرس شعبه برنامه هفتگی تاریخ شروع جلسات ظرفیت ثبت نام

اطلاعات فاکتور

ردیف شرح مبلغ

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

اطلاعات ورود به پورتال زبان آموزی: